CHI TRẢ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

Chào mừng quý khách đến với Cam kết bảo mật thông tin của Công ty BHNT Dai-ichi Life Việt Nam.

Cam kết này nêu rõ lý do vì sao chúng tôi phải thu thập thông tin cá nhân của quý khách, cách chúng tôi thu thập, bảo mật và chia sẻ nó như thế nào.

CAM KẾT CỦA DAI-ICHI LIFE

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự an toàn thông tin cá nhân của quý khách bằng cách tuân thủ Quy định Bảo mật thông tin cá nhân theo pháp luật Việt Nam, đồng thời đảm bảo sự tuân thủ của đội ngũ nhân viên với các chuẩn mực nghiêm ngặt về sự an toàn và tính bảo mật.

Chúng tôi cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên và các phương pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân và nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể xảy ra.

DAI-ICHI LIFE THU THẬP THÔNG TIN NHƯ THẾ NÀO

Chúng tôi tiến hành thu thập thông tin trực tiếp từ khách hàng và từ các nguồn khác nhau thông qua những cách thức minh bạch và hợp pháp.

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin khi khách hàng xác định muốn mua sản phẩm bảo hiểm của công ty, đăng ký làm thành viên, hay điền thông tin cho mục đích tìm việc tại Dai-ichi Life.

DAI-ICHI LIFE SỬ DỤNG THÔNG TIN THU THẬP ĐƯỢC

Dữ liệu thông tin cá nhân được thu thập cho những mục đích sau:

 • Thiết kế mới hoặc nâng cấp các sản phẩm và dịch vụ hiện có do chúng tôi cung cấp.
 • Tiếp tục tư vấn cho quý khách các sản phẩm bảo hiểm, các dịch vụ tài chính của công ty.
 • Cho mục đích nghiên cứu thống kê hoặc số liệu tính phí bảo hiểm do Dai-ichi Life thực hiện, ngành dịch vụ tài chính hoặc các cơ quan quản lý ngành bảo hiểm.
 • Hỗ trợ trong việc thực thi Pháp luật, điều tra của công an hoặc các cấp chính quyền hoặc cơ quan pháp lý và đáp ứng các yêu cầu được quy định bởi luật pháp và các quy định hiện hành hoặc các nghĩa vụ khác đã cam kết với các cơ quan này.

DAI-ICHI LIFE CHIA SẺ THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của quý khách cho bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của quý khách hoặc trong các trường hợp đặc biệt.

Thông tin cá nhân sẽ được bảo mật nhưng có thể, nếu pháp luật cho phép và nếu việc tiết lộ đó là cần thiết để đáp ứng yêu cầu hoặc mục đích liên quan trực tiếp đến mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập, cung cấp dữ liệu thông tin cá nhân đó cho các bên sau đây:

 • Người được ủy quyền làm đại lý của Dai-ichi Life liên quan đến việc phân phối các sản phẩm và dịch vụ do Dai-ichi Life cung cấp.
 • Các công ty liên kết của Dai-ichi Việt Nam.
 • Các công ty kinh doanh bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm.
 • Nhân viên hay tổ chức cung cấp dịch vụ điều tra bồi thường bảo hiểm.
 • Các hiệp hội và liên đoàn công nghiệp bảo hiểm của ngành bảo hiểm tùy từng thời điểm.
 • Các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến việc kinh doanh bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm.
 • Các đại lý, thành viên, nhà thầu hay nhà cung cấp dịch vụ thứ ba cung cấp dịch vụ hành chính, viễn thông, máy tính, thanh toán hay các dịch vụ khác cho Dai-ichi Life liên quan đến công việc kinh doanh của công ty.
 • Các đại lý thu hồi công nợ, thu hộ.
 • Các cá nhân hoặc công ty mà Dai-ichi Life có nghĩa vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu của luật định liên quan đến Dai-ichi Life hoặc bất kỳ thành viên hoặc đối tác kinh doanh của công ty.

AN NINH THÔNG TIN

Thông tin cá nhân của quý khách được truy cập một cách giới hạn bởi nhân viên của Dai-ichi Life, đại lý và nhà cung cấp dịch vụ có thẩm quyền, những người mà cần thông tin của quý khách để thực hiện công việc của họ.

Chúng tôi đã phát triển và tiếp tục nâng cao hệ thống bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách, chống lại sự mất mát, mất cắp, tiết lộ thông tin, sao chép, sử dụng và sửa đổi thông tin trái phép.

Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ và các quy trình an ninh thích hợp với từng loại tài liệu thông tin khác nhau, bao gồm cả hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ bằng giấy, biện háp bảo vệ thông tin trong nội bộ công ty, và các biện pháp bảo vệ thông tin qua công nghệ chẳng hạn như việc sử dụng các mật mã và mã hóa.

QUYỀN TRUY CẬP VÀO THÔNG TIN CÁ NHÂN.

Qúy khách có quyền:

 • Yêu cầu Dai-ichi Life điều chỉnh những thông tin cá nhân không chính xác của quý khách.
 • Tìm hiểu về các chính sách của Dai-ichi Life và các quy trình liên quan đến dữ liệu cá nhân.

CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM
Trụ sở chính: Tòa nhà Dai-ichi Life, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
ĐT: (028) 3810 0888 | Fax: (028) 3997 3000 | www.dai-ichi-life.com.vn